Take Me Out

Poďme všetci von!

Poďte a pridajte sa k nám na ceste za vytvorením najlepších výchovno-vzdelávacích programov pre deti predškolského veku. Prostredníctvom medzinárodného projektu TAKE ME OUT máte prístup k materiálom zameraným na výchovu, učenie a hru vonku, ktoré vám pomôžu uspokojiť potreby detí predškolského veku.

Prečo by nám na tom malo spoločne záležať:

 • TAKE ME OUT spája najnovšie výchovno-vzdelávacie prístupy týkajúce sa pobytu vonku, outdoorovej edukácie zo Škandinávie, Veľkej Británie a ďalších krajín v Európe
 • Outdoorová edukácia a hra vonku poskytuje všetkým deťom množstvo benefitov
 • Odborníci, ako riaditelia, učitelia materských škôl, majú kľúčovú zodpovednosť za blaho a celkovú pohodu detí a ich prosperovanie a tento projekt im pomáha dosiahnuť tento cieľ

Prínos intenzívneho pobytu vonku pre deti predškolského veku:

 • Zvýšenie sebavedomia
 • Lepšie komunikačné a sociálne zručnosti
 • Lepšie motorické zručnosti
 • Zvýšená motivácia a chuť objavovať a učiť sa
 • Zlepšené fyzické a duševné zdravie
 • Obohatenie spôsobov, ako podporiť ich výchovu a učenie
 • Zlepšené zručnosti detí v oblasti riešenia problémov, zdolávania prekážok a výziev
 • Zvýšená fyzická aktivita, viac pohybu
 • Lepšia kreativita, koncentrácia a predstavivosť
 • Veľa objavov (bádateľské aktivity)
 • Starostlivý prístup k prírode a životnému prostrediu

Pripojením sa k nám získate:

 • „Outdoorová edukácia v materskej škole“ – Sprievodcu pre rodičov
 • Príručku pre učiteľov materských škôl o outdoorovej edukácii a hre vonku
 • Prístup k online školiacim modulom
 • Súbor odporúčaných noriem pre outdoorovú edukáciu v predprimárnom vzdelávaní v Štandardoch outdoorovej edukácie
 • Praktické nápady a námety pre outdoorové aktivity a hry
 • Možnosť pripojiť sa ku kampani TAKE ME OUT WEEK – Týždeň vonku
 • Možnosť pripojiť sa k sieti organizácií a škôl „TAKE ME OUT“
 • Kontakty na iných učiteľov využívajúcich prístup učenia sa a hry vonku, realizujúcich outdoorovú edukáciu v praxi, na Slovensku i v zahraničí
 • Veľa inšpirácie a dúfame, že aj motivácie vziať svoje deti von
 • Možnosť v budúcnosti získať ocenenie International Early Years Outdoor Practitioner Award

Spojme sily a vybudujme krajšiu prítomnosť i budúcnosť spolu s našimi deťmi, našou planétou – pre naše deti a našu planétu!

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Projekt TAKE ME OUT bol realizovaný v dvoch fázach,  a to s podporou a spolufinancovaním z  Európskej  únie, programu ERASMUS+.

 Prvá etapa projektu TAKE ME OUT (ZOBER MA VON), číslo zmluvy: 2016-1-SK01-KA201-022597, s názvom „Vzatie učenia von– Podpora kompetencií predškolských učiteľov v outdoorovej edukácii a starostlivosti“,  bola  realizovaná v  rokoch 2016 – 2018 a prvýkrát priniesla myšlienku realizácie outdoorovej edukácie a hry vo verejných materských školách a zariadeniach predškolskej edukácie v celej Európe. Zamerala sa na podporu zavádzania outdoorového  prístupu v MŠ a  vyústila do vývoja prvých materiálov pre učiteľov a pedagógov, ktorí podporujú myšlienku a vidia  výhody implementácie tohto prístupu v praxi.  Tiež to  zvýšilo motiváciu mnohých a nás všetkých, aby sme v objavovaní danej problematiky pokračovali!

Výsledkom prvého projektu boli tieto výstupy:

 • Zober ma von – príručka pre učiteľov
 • Profesionálne štandardy outdoorovej edukácie (zamerané na učiteľov)
 • Prvé 4 online školiace moduly a základný program odbornej prípravy učiteľov
 • Nápady na aktivity vonku

Neskôr sa nám opäť podarilo získať podporu Európskej únie, programu ERASMUS+ a tak sme mohli spoločne s partnermi projektu realizovať jeho druhú fázu. Druhá fáza projektu bola  realizovaná v  rokoch 2019 – 2022.

Nadväzný projekt s číslom: 2019-1-SK01-KA201- 060775, s názvom „Učenie sa vonku – podpora zručností manažérov predškolských zariadení v oblasti outdoorovej edukácie a starostlivosti – TAKE ME OUT II. – Šťastné detstvo sa deje vonku – KROK VYŠŠIE“, reagoval na  potreby definované v  predchádzajúcom a opäť priniesol nové myšlienky, ktoré umožnili rozvoj ďalších odborných materiálov. Dúfame a prajeme si, že vám budeme môcť s využitím vytvorených materiálov takýmto spôsobom pomôcť  plne  implementovať  outdoorové programy a spoločne umožníme zažívať výhody vonkajšieho prostredia a intenzívneho pobytu vonku ešte väčšiemu počtu detí v Európe!

Výsledkom druhého projektu boli tieto výstupy:

 • Sprievodca outdoorovou edukáciou v materskej škole pre rodičov
 • Štandardy outdoorovej edukácie v materskej škole (zamerané na inštitucionálny rozvoj MŠ vo vzťahu k využívaniu intenzívneho pobytu vonku)
 • 6 ďalších online školiacich modulov & školiaci program pre vedúcich pracovníkov a manažérov škôl
 • Kampaň TAKE ME OUT WEEK – Týždeň vonku

Všetky tieto materiály a/alebo informácie o  školiacich programoch a podujatiach, do ktorých sa  môžete zapojiť, nájdete na týchto webových stránkach. 

Vitajte a pridajte sa!

Celkové  zameranie projektu:

prenos overenej metodiky výučby v predškolskom veku, v oblasti predprimárneho vzdelávania, ktorá vychádza z koncepcie outdoorovej edukácie a je inšpirovaná škandinávskymi vzdelávacími tradíciami, ktoré sa v súčasnosti využívajú už i ďalších krajinách, UK a iných krajinách EÚ, do krajín, kde je outdoorová edukácia menej využívaná a nedostatočne rozvinutá;

 • prispôsobenie outdoorovej edukácie a jej využitie vo verejných materských školách  tak, aby bol intenzívny pobyt vonku prístupný čo najväčšiemu počtu detí i učiteľov v 5 projektových krajinách (SK, UK, DK, EE, CZ);  ako aj vo všetkých  ostatných krajinách, ktoré vyjadria záujem o využívanie tohto prístupu
 • prostredníctvom tvorby výstupov projektu podporujúcich rozvoj zručností  učiteľov,  odborníkov z praxe či pedagógov v  oblasti outdoorovej edukácie, podpora  pri  implementácii zavádzania tohto prístupu do praxe;  
 • vývoj ďalších motivačných nástrojov na podporu využívania tohto prístupu v praxi, s cieľom umožniť čo najviac deťom užívať si benefity vonkajšieho prostredia a intenzívneho pobytu v ňom
 • podporovať medzinárodnú spoluprácu v predprimárnom vzdelávaní a rozvíjať tematickú sieť zameranú na outdoorovú edukáciu, podporovať využívanie nových vyučovacích prístupov a výmenu osvedčených postupov v sektore predprimárneho vzdelávania na európskej úrovni.