KOORDINÁTOR PROJEKTU A PARTNERSTVA:

INAK, o.z.
Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica
tel: +421 940 603751
info@trochuinak.sk, janka@trochuinak.sk
www.trochuinak.sk

PARTNERI

Strom života, Slovensko je mimovládna nezisková organizácia, ktorá už takmer 35 rokov pôsobí v oblasti environmentálnej výchovy a zachovania kultúrneho dedičstva na Slovensku. Jej hlavnou cieľovou skupinou sú deti z materských a základných škôl a mládež ako taká. Týmto skupinám poskytuje služby v podobe vytvárania rôznych programov zameraných na environmentálnu výchovu na všetkých úrovniach, ako sú rôzne ochranárske podujatia, publikačné činnosti, environmentálne súťaže a mnoho ďalšieho.V súčasnosti organizácia spolupracuje so 150 škôlkami alebo školami v celej krajine, čím sa zameriava na viac ako 7 000 školopovinných detí. Environmentálna outdoorová edukácia ako taká je na školách na Slovensku povinná medzipredmetová téma, no v súčasnosti nie je na školskom trhu k dispozícii žiadny dôkladne prepracovaný učebný a metodický materiál.

Interná sieť Stromu života, ktorú v súčasnosti tvorí 185 materských a základných škôl, sa zameriava na integráciu environmentálnych štúdií do vzdelávania, skúsenosti s vývojom materiálov pre učiteľov, organizáciu školení pre učiteľov a vydávanie časopisu o environmentálnych otázkach a prírode pre deti predškolského veku. Tým všetkým prispieva k riadeniu kvality projektu a rozširovaniu aktivít na Slovensku.
V rámci tohto projektu organizácia Strom života prispela k tvorbe námetov na aktivity pre deti, a koordinovala tvorbu webových stránok, videí a grafický dizajn.

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity je štátna vysoká škola so sídlom v Prešove. V súčasnosti je jediná na Slovensku, ktorá sa špecializuje výlučne na odbornú prípravu učiteľov pôsobiacich v oblasti predškolského, základného a špeciálneho vzdelávania. K jej prioritám patrí význam vzdelávania učiteľov a modernizácia metodiky a didaktických prístupov, a to predovšetkým z hľadiska súčasného stavu vzdelávania na Slovensku. Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity pripravuje pedagogických pracovníkov (študentov vysokej školy) na prácu v predškolských inštitúciách, školských kluboch a školských družinách, odborníkov v oblasti kompenzačného predškolského a základného vzdelávania sociálne a kultúrne znevýhodnených detí, pedagógov pre špeciálne školy, zdravotnícke a sociálne zariadenia a zariadenia pre mladých delikventov, a pedagogických pracovníkov pracujúcich s mentálne postihnutými osobami. K postgraduálnemu uplatneniu patria pracovné pozície ako: učitelia základných škôl (prvý stupeň základnej školy), metodológovia základného stupňa vzdelávania, riadiaci a organizační pracovníci predškolských zariadení, metodológovia a výskumní pracovníci predškolských zariadení, učiteľky materských škôl pre deti so špeciálnymi potrebami, učitelia základných škôl pre deti so špeciálnymi potrebami, učitelia základných škôl v diagnostických a reedukačných centrách, sanatóriách s liečebným vzdelávaním alebo iných zariadeniach, ktoré poskytujú starostlivosť o psychosociálne znevýhodnené deti a mládež. Katedra predškolskej výchovy Pedagogickej fakulty PREŠOVSKEJ UNIVERZITY vďaka svojim odborným skúsenostiam v oblasti výskumu a odbornej prípravy riadiacich a organizačných pracovníkov, metodológov a výskumných pracovníkov predškolských zariadení, ako aj vďaka akademickej expertíze v odvetví starostlivosti a vzdelávania v ranom detstve (ECEC, z angl. Early Childhood Education and Care) podporuje integráciu nového prístupu outdoorovej edukácie do oficiálnej metodiky výučby, čím prispieva k posilneniu kontaktu s rozhodovacími orgánmi v Slovenskej republike a napomáha oficiálnemu uznaniu prístupu outdoorovej edukácie v slovenskej legislatíve aj nad rámec tohto projektu. Jej úlohou v tomto projekte bolo vytvorenie štandardov výučby outdoorových profesionálov.

INAK, Slovakia je občianske združenie, ktoré sa usiluje robiť veci „INaK“, teda pokiaľ možno „INovatívne a Kreatívne“. Združenie „INaK“ vzniklo v roku 2014 ako skupina ľudí so skúsenosťami v oblasti využívania inovatívnych prístupov, aktivizujúcich metód a IKT vo vyučovaní, so skúsenosťami v oblasti tvorby didaktických materiálov, projektového riadenia, organizovania vzdelávacích školení a ďalších činností vo sfére inovatívneho vzdelávania. Naším cieľom je prostredníctvom našich aktivít podporovať rozvoj ľudských zdrojov.
Zameriavame sa na využívanie inovatívnych prístupov pomocou tvorivých metód vo vzdelávacom procese, pričom pracujeme s rôznymi cieľovými skupinami – deťmi, mládežou i dospelými. Naše projekty podporujú celoživotné vzdelávanie a pomáhajú rozvíjať kľúčové kompetencie učiacich sa. Snažíme sa realizovať naše nápady a zavádzať ich do praxe prostredníctvom miestnych, národných aj medzinárodných projektov, a to zvyčajne v úzkej spolupráci s rôznymi inštitúciami.Združenie INAK, SK vytvorilo toto partnerstvo na základe predchádzajúcich skúseností s podobnými vzdelávacími projektami a najmä na základe výsledkov analýzy potrieb, ktorá sa uskutočnila na Slovensku vo februári 2016 na vzorke 326 učiteliek materských škôl. Až 286 (88 %) opýtaných vyjadrilo záujem o projekt so zameraním na outdoorovú edukáciu.
Do tohto projektu prispelo združenie INAK koordináciou partnerstva a projektového manažmentu a vytvorením online školiacich modulov.

RUKKILILLE LASTEAED, Estónsko, je súkromná materská škola, ktorá bola založená na jeseň roku 2009. Naša škôlka má 198 detí vo veku dva až sedem rokov, ktoré sú rozdelené do deviatich skupín.

Našou prioritou je spĺňať základné požiadavky školského vzdelávacieho programu v Estónsku a realizovať to hravou formou a pomocou alternatívnych pedagogických metód. Za prioritu sme si stanovili vzdelávanie prostredníctvom hodnôt estónskych tradícií prírodného vzdelávania, čím zvyšujeme povedomie detí o našej tradičnej kultúre, a prostredníctvom pohybu a aktivít s ďalším dôrazom na prácu v oblasti podpory zdravia.

Tento cieľ dosahujeme tým, že poskytujeme prostredie plné úcty a dôvery, ktoré kladie vysoké očakávania na podporu plného rozvoja jednotlivca a umožňuje rozpoznávať talenty presahujúce hranice akademických kvalít. Prostredie, v ktorom môžu deti prejavovať svoju lásku k učeniu, lásku k životu – miesto, kde môžu prekvitať a žiariť.
Naši zamestnanci sú dobre pripravení a práca ich veľmi baví. Využívajú prvky rôznych metód, ako je napríklad Projektová metóda, Krok za krokom, Daltonský plán, Metóda dobrého štartu, Sherborneovej metóda atď. Máme tiež odborné skúsenosti v oblasti umenia, práce so sociálnymi zručnosťami, IKT, folklóru či outdoorového vzdelávania.
Úlohou estónskej materskej školy v tomto projekte bola pomoc s obsahom príručky a šírenie projektu v pobaltských krajinách.

Learning through Landscapes je britská charitatívna organizácia, ktorá sa venuje podpore outdoorového vzdelávania. Našou víziou je, aby malo každé dieťa v rámci svojho vzdelávania úžitok zo stimulujúceho učenia a hrania sa vonku. Naším cieľom je zabezpečiť deťom spojenie s prírodou, umožniť im, aby boli aktívnejšie, viac sa zapájali do učenia a rozvíjali svoje sociálne zručnosti, no najmä aby sa pri tom všetkom poriadne vyšantili!

Robíme to tromi spôsobmi:
• Presadzujeme výhody outdoorového vzdelávania a hier v školských a predškolských zariadeniach.
• Podnecujeme a zabezpečujeme dizajn a rozvoj vonkajšieho prostredia s cieľom podporovať rozvoj detí.
• Inšpirujeme pedagogických zamestnancov a ostatných pracovníkov materských škôl a umožňujeme im rozvíjať dôveru, myšlienky a zručnosti, ktoré potrebujú na to, aby dokázali lepšie využívať vonkajšie priestory.

Sme popredná charitatívna organizácia vo Veľkej Británii, ktorá sa špecializuje na využívanie outdoorovej edukácie a hier v rámci vzdelávacieho procesu. Naše bezkonkurenčné poznatky a odborné znalosti vychádzajú z viac ako dvadsaťpäťročných skúseností v oblasti výskumu a praktickej činnosti.
Do projektu prispela organizácia Learning through Landscapes koordináciou tvorby príručky a organizáciou školení v spolupráci s dánskym partnerom.

Stockholmsgave Centrum, Dánsko, je outdoorová materská škola v blízkosti Kodane, ktorá sa zameriava na outdoorovú edukáciu a vzdelávanie v prírode, pričom o svoje poznatky sa delí s dánskymi i zahraničnými inštitúciami. Má skvelé skúsenosti v oblasti teoretickej i praktickej outdoorovej edukácie a lesných škôlok, ako aj s integráciou tohto prístupu do oficiálneho školského vzdelávacieho programu v krajine.

Deti, ktoré chodia do tejto škôlky, sa každý deň stretnú v centre hlavného mesta a odtiaľ ich odvezie autobus na vidiek. Tam ich čaká „prírodná škôlka“ – dom so spoločenskými miestnosťami, kuchyňou, toaletami, kanceláriou a veľkou záhradou/ihriskom. Škôlka má 70 detí vo veku tri až šesť rokov a 10 učiteľov. Deti sú rozdelené do troch zmiešaných vekových skupín, pričom v každej skupine je 23 detí a traja učitelia/pedagógovia. Škôlka je otvorená celoročne od pondelka do piatku od 7.00 h do 17.30 h. Je to štátne zariadenie a funguje v súlade s dánskymi zákonmi a právnymi predpismi.
Škôlka sa zameriava/profiluje na outdoorovú edukáciu a vzdelávanie v prírode a väčšina jej aktivít prebieha vonku. Poskytuje kvalitné vzdelávacie prostredie a učiteľov, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie v oblasti vývinu detí, ako aj vedomosti a skúsenosti v oblasti lesných škôlok a outdoorovej edukácie. Škôlka sa často delí o svoje skúsenosti a prax s inštitúciami v Dánsku a iných krajinách. Jej predstavitelia sú pevne presvedčení o tom, že pre vývoj detí a proces ich učenia je najlepšie vonkajšie prostredie.

V rámci tohto projektu škôlka Stockholmsgave prispela k tvorbe príručky a lektorovaniu tréningového program.

Univerzita bola založená v roku 1991 a je moderným, vedeckým, pedagogickým a kultúrno-vzdelávacím centrom Ústeckého kraja. UJEP vzdeláva okolo 8 tisíc študentov a zamestnáva cca 950 zamestnancov. Ponúka široké spektrum bakalárskych, magisterských a doktorandských študijných odborov v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Ponuka študijných možností na UJEP zahŕňa štúdium technických, prírodných, environmentálnych, ekonomických, sociálnych, zdravotných, pedagogických a umeleckých smerov.

Katedra predprimárneho a primárneho vzdelávania má dlhoročné skúsenosti s prírodovednou a environmentálnou výchovou detí predškolského veku. Udržiava spoluprácu s materskými školami a mimovládnymi organizáciami pôsobiacimi v oblasti environmentálnej a outdoorovej výchovy v regióne.

Účelom združenia je podporovať a propagovať prírodnú a outdoorovú pedagogiku v Dánsku. Rovnako ako podporovať prírodu a materské školy pre imigrantov v Dánsku aj v zahraničí.

Účelom združenia je tiež vytvoriť priestor pre pochopenie dôležitosti dobrého vonkajšieho prostredia na vzdelávanie detí. Prostredia, ktoré podporuje rozvoj dieťaťa, jeho pohodu, výchovu a vzdelávanie.

Cieľom združenia je ďalej vytvárať poznatky o prírode a outdoorovej pedagogike. Zámerom je, aby všetky deti získali právo aktívneho pobytu v prírode a života vonku. Prostredníctvom národných a medzinárodných sietí a partnerov vytvára poznatky o prírode a outdoorovej pedagogike vo vzdelávacej praxi.KONTAKT NA PARTNEROV

Strom života
Jelenia 7
811 05 Bratislava
Slovakia

tel: +421 948 525 885
email:
riaditel@stromzivota.sk
www.stromzivota.sk

Prešovská univerzita
Námestie legionárov 3
800 01 Prešov
Slovakia

tel: +421 911 123 456
email:
vladimir.fedorko@unipo.sk
www.unipo.sk

Rukkilille lasteaed
Kruusa 23, 76607 Keila
800 01
Estonia

tel: +37 265 591 16
email:
rukkilill@rukkilill.eu
www.rukkilill.eu

LTL Trust
Clarendon House, Monarch Way
SO22 5PW Winchester
United Kingdom

tel: +44 196 284 58 41
email:
rstaples-rolfe@ltl.org.uk
www.ltl.org.uk

Stockholmsgave Centrum
Klampenborgvej 135
2800 Lyngby
Denmark

tel: +45 459 363 22
email:
soemar@buf.kk.dk
www.kk.dk

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Hoření 13
400 96 Ústí nad Labem
Czech republic

tel: +420 475 282 150
email:
roman.kroufek@gmail.com
https://www.pf.ujep.cz/cs/katedra-preprimarniho-primarniho-vzdelavani

Danish Nature Approach
Tingohjvej 20, 1th
2860 Soborg
Denmark

tel: +45 51924520
email:
contact@danishnatureapproach.com
www.danishnatureapproach.com