KOORDINÁTOR PROJEKTU A PARTNERSTVÍ:

INAK, o.z.
Veternícka 112/9, 967 01 Kremnica
tel: +421 940 603751
info@trochuinak.sk, janka@trochuinak.sk
www.trochuinak.sk

PARTNEŘI

Strom života, Slovensko je nevládní nezisková organizace, která již téměř 35 let působí v oblasti environmentální výchovy a zachování kulturního dědictví na Slovensku. Její hlavní cílovou skupinou jsou děti z mateřských a základních škol a mládež jako taková. Těmto skupinám poskytuje služby v podobě vytváření různých programů zaměřených na environmentální výchovu na všech úrovních, jako jsou různé ochranářské akce, publikační činnosti, environmentální soutěže a mnoho dalšího. V současnosti organizace spolupracuje se 150 školkami nebo školami v celé zemi, čímž se zaměřuje na více jako 7 000 školních dětí. Environmentální outdoorová edukace jako taková je na školách na Slovensku povinné mezipředmětové téma, ale v současnosti není na školním trhu k dispozici žádný důkladně propracovaný učební a metodický materiál.

Interní síť Stromu života, kterou v současnosti tvoří 185 mateřských a základních škol, se zaměřuje na integraci environmentálních studií do vzdělávání, zkušenosti s vývojem materiálů pro učitele, organizaci školení pro učitele a vydávání časopisu o environmentálních otázkách a přírodě pro děti předškolního věku. Tím vším přispívá k řízení kvality projektu a rozšiřování aktivit na Slovensku.

V rámci tohoto projektu organizace Strom života přispěla k tvorbě námětů na aktivity pro děti, a koordinovala tvorbu webových stránek, videí a grafický design.

Pedagogická fakulta Prešovské univerzity je státní vysoká škola se sídlem v Prešově. V současnosti je jediná na Slovensku, která se specializuje výlučně na odbornou přípravu učitelů působících v oblasti předškolního, základního a speciálního vzdělávání. K jejím prioritám patří význam vzdělávání učitelů a modernizace metodiky a didaktických přístupů, a to především z hlediska současného stavu vzdělávání na Slovensku. Pedagogická fakulta Prešovské univerzity připravuje pedagogické pracovníky (studenty vysoké školy) na práci v předškolních institucích, školních klubech a školních družinách, odborníků v oblasti kompenzačního předškolního a základního vzdělávání sociálně a kulturně znevýhodněných dětí, pedagogů pro speciální školy, zdravotnická a sociální zařízení a zařízení pro mladých delikventů, a pedagogických pracovníků pracujících s mentálně postiženými osobami. K postgraduálnímu uplatnění patří pracovní pozice jako: učitelé základních škol (první stupeň základní školy), metodologové základního stupně vzdělávání, řídící a organizační pracovníci předškolních zařízení, metodologové a výzkumní pracovníci předškolních zařízení, učitelky mateřských škol pro děti se speciálními potřebami, učitelé základních škol děti se speciálními potřebami, učitelé základních škol v diagnostických a reedukačních centrech, sanatoriích s léčebným vzděláváním nebo jiných zařízeních, které poskytují péči o psychosociálně znevýhodněné děti a mládež. Katedra předškolní výchovy Pedagogické fakulty PREŠOVSKÉ UNIVERZITY díky svým odborným zkušenostem v oblasti výzkumu a odborné přípravy řídících a organizačních pracovníků, metodologů a výzkumných pracovníků předškolních zařízení, jakož i díky akademické expertíze v odvětví péče a vzdělávání v raném dětství (ECEC, z angl. Early Childho Education and Care) podporuje integraci nového přístupu outdoorové edukace do oficiální metodiky výuky, čímž přispívá k posílení kontaktu s rozhodovacími orgány v České republice a napomáhá oficiálnímu uznání přístupu outdoorové edukace ve slovenské legislativě i nad rámec tohoto projektu. Jejím úkolem v tomto projektu bylo vytvoření standardů výuky outdoorových profesionálů.

INAK, Slovakia je občanské sdružení, které usiluje dělat věci „INaK“, tedy pokud možno „Inovativní a Kreativní“. Sdružení „INaK“ vzniklo v roce 2014 jako skupina lidí se zkušenostmi v oblasti využívání inovativních přístupů, aktivizujících metod a IKT ve vyučování, se zkušenostmi v oblasti tvorby didaktických materiálů, projektového řízení, organizování vzdělávacích školení a dalších činností ve sféře inovativního vzdělávání. Naším cílem je prostřednictvím našich aktivit podporovat rozvoj lidských zdrojů.

Zaměřujeme se na využívání inovativních přístupů pomocí tvůrčích metod ve vzdělávacím procesu, přičemž pracujeme s různými cílovými skupinami – dětmi, mládeží i dospělými. Naše projekty podporují celoživotní vzdělávání a pomáhají rozvíjet klíčové kompetence učících se. Snažíme se realizovat naše nápady a zavádět je do praxe prostřednictvím místních, národních i mezinárodních projektů, a to obvykle v úzké spolupráci s různými institucemi. Sdružení INAK, SK vytvořilo toto partnerství na základě předchozích zkušeností s podobnými vzdělávacími projekty a zejména na základě výsledků analýzy potřeb , která se uskutečnila na Slovensku v únoru 2016 na vzorku 326 učitelek mateřských škol. Až 286 (88 %) dotázaných vyjádřilo zájem o projekt se zaměřením na outdoorovou edukaci.

Do tohoto projektu přispělo sdružení INAK koordinací partnerství a projektového managementu a vytvořením online školících modulů.

RUKKILILLE LASTEAED, Estonsko, je soukromá mateřská škola, která byla založena na podzim roku 2009. Naše školka má 198 dětí ve věku dva až sedm let, které jsou rozděleny do devíti skupin.

Naší prioritou je splňovat základní požadavky školního vzdělávacího programu v Estonsku a realizovat to hravou formou a pomocí alternativních pedagogických metod. Za prioritu jsme si stanovili vzdělávání prostřednictvím hodnot estonských tradic přírodního vzdělávání, čímž zvyšujeme povědomí dětí o naší tradiční kultuře, a prostřednictvím pohybu a aktivit s dalším důrazem na práci v oblasti podpory zdraví.

Tohoto cíle dosahujeme tím, že poskytujeme prostředí plné úcty a důvěry, které klade vysoká očekávání na podporu plného rozvoje jednotlivce a umožňuje rozpoznávat talenty přesahující hranice akademických kvalit. Prostředí, ve kterém mohou děti projevovat svou lásku k učení, lásku k životu – místo, kde mohou vzkvétat a zářit.

Naši zaměstnanci jsou dobře připraveni a práce je velmi baví. Využívají prvky různých metod, jako je například Projektová metoda, Krok za krokem, Daltonský plán, Metoda dobrého startu, Sherborneova metoda atp. Máme také odborné zkušenosti v oblasti umění, práce se sociálními dovednostmi, IKT, folklóru či outdoorového vzdělávání.

Úkolem estonské mateřské školy v tomto projektu byla pomoc s obsahem příručky a šíření projektu v pobaltských zemích.

Learning through Landscapes je britská charitativní organizace, která se věnuje podpoře outdoorového vzdělávání. Naší vizí je, aby mělo každé dítě v rámci svého vzdělávání užitek ze stimulujícího učení a hraní si venku. Naším cílem je zajistit dětem spojení s přírodou, umožnit jim, aby byly aktivnější, více se zapojovaly do učení a rozvíjely své sociální dovednosti, ale zejména aby se při tom všem pořádně vyšantili!

Děláme to třemi způsoby:

• Prosazujeme výhody outdoorového vzdělávání a her ve školních a předškolních zařízeních.

• Podněcujeme a zajišťujeme design a rozvoj vnějšího prostředí s cílem podporovat rozvoj dětí.

• Inspirujeme pedagogické zaměstnance a ostatní pracovníky mateřských škol a umožňujeme jim rozvíjet důvěru, myšlenky a dovednosti, které potřebují k tomu, aby dokázaly lépe využívat venkovní prostory.

Jsme přední charitativní organizace ve Velké Británii, která se specializuje na využívání outdoorové edukace a her v rámci vzdělávacího procesu. Naše bezkonkurenční poznatky a odborné znalosti vycházejí z více než pětadvacetiletých zkušeností v oblasti výzkumu a praktické činnosti.

Do projektu přispěla organizace Learning through Landscapes koordinací tvorby příručky a organizací školení ve spolupráci s dánským partnerem.

Stockholmsgave Centrum, Dánsko, je outdoorová mateřská škola poblíž Kodaně, která se zaměřuje na outdoorovou edukaci a vzdělávání v přírodě, přičemž o své poznatky se dělí s dánskými i zahraničními institucemi. Má skvělé zkušenosti v oblasti teoretické i praktické outdoorové edukace a lesních školek, jakož is integrací tohoto přístupu do oficiálního školního vzdělávacího programu v zemi.

Děti, které chodí do této školky, se každý den setkají v centru hlavního města a odtud je odveze autobus na venkov. Tam je čeká „přírodní školka“ – dům se společenskými místnostmi, kuchyní, toaletami, kanceláří a velkou zahradou/hřištěm. Školka má 70 dětí ve věku tři až šest let a 10 učitelů. Děti jsou rozděleny do tří smíšených věkových skupin, přičemž v každé skupině je 23 dětí a tři učitelé/pedagogové. Školka je otevřena celoročně od pondělí do pátku od 7:00 do 17:30. Je to státní zařízení a funguje v souladu s dánskými zákony a právními předpisy.

Školka se zaměřuje/profiluje na outdoorovou edukaci a vzdělávání v přírodě a většina jejích aktivit probíhá venku. Poskytuje kvalitní vzdělávací prostředí a učitele, kteří mají vysokoškolské vzdělání v oblasti vývoje dětí, jakož i znalosti a zkušenosti v oblasti lesních školek a outdoorové edukace. Školka se často dělí o své zkušenosti a praxi s institucemi v Dánsku a jiných zemích. Její představitelé jsou pevně přesvědčeni o tom, že pro vývoj dětí a proces jejich učení je nejlepší vnější prostředí.

V rámci tohoto projektu školka Stockholmsgave přispěla k tvorbě příručky a lektorování tréninkového programu.

Univerzita byla zavedena v 1991 a má být moderní, vědecké, pedagogické a kulturně vzdělávací centrum Ústí nad Labem region. UJEP educates o 8 thousand students and employs circa 950 employees. Jedná se o širokou škálu bachelor, master a lékařské studium pole v různých oblastech lidských aktivit. Offers of study options na UJEP zahrnují studie technical, přírody, životního prostředí, economic, social, zdraví, pedagogické a umění větví.

Department of pre-school and primary education has of long-term experience with science and environmental education of pre-school children. Department maintains cooperation with nursery schools and no-governmental organizations active in environmental and outdoor education in the region.

Účelem sdružení je podporovat a propagovat přírodní a outdoorovou pedagogiku v Dánsku. Stejně tak podporovat přírodu a mateřské školky pro přistěhovalce v Dánsku i v zahraničí.

Účelem sdružení je také vytvořit porozumění pro důležitost, kterou děti požadují dobré venkovní vzdělávací prostředí. Prostředí, která podporují rozvoj dítěte, jeho pohodu, školení a vzdělávání.

Účelem spolku je dále vytvářet znalosti, význam a znalosti o přírodě a outdoorové pedagogice. Smyslem spolku je, aby všechny děti získaly právo na aktivní přírodu a život v přírodě. Prostřednictvím národních a mezinárodních sítí a partnerů vytvářet poznatky o přírodě a outdoorové pedagogice a vzdělávací praxi.KONTAKT NA PARTNERY

Strom života
Jelenia 7
811 05 Bratislava
Slovakia

tel: +421 948 525 885
email:
riaditel@stromzivota.sk
www.stromzivota.sk

Prešovská univerzita
Námestie legionárov 3
800 01 Prešov
Slovakia

tel: +421 911 123 456
email:
vladimir.fedorko@unipo.sk
www.unipo.sk

Rukkilille lasteaed
Kruusa 23, 76607 Keila
800 01
Estonia

tel: +37 265 591 16
email:
rukkilill@rukkilill.eu
www.rukkilill.eu

LTL Trust
Clarendon House, Monarch Way
SO22 5PW Winchester
United Kingdom

tel: +44 196 284 58 41
email:
rstaples-rolfe@ltl.org.uk
www.ltl.org.uk

Stockholmsgave Centrum
Klampenborgvej 135
2800 Lyngby
Denmark

tel: +45 459 363 22
email:
soemar@buf.kk.dk
www.kk.dk

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
Hoření 13
400 96 Ústí nad Labem
Czech republic

tel: +420 475 282 150
email:
roman.kroufek@gmail.com
https://www.pf.ujep.cz/cs/katedra-preprimarniho-primarniho-vzdelavani

Danish Nature Approach
Tingohjvej 20, 1th
2860 Soborg
Denmark

tel: +45 51924520
email:
contact@danishnatureapproach.com
www.danishnatureapproach.com